עכשיו במחיר השקה מיוחד

תנאי שימוש

פרק א’ – תנאי שימוש ומגבלות משפטיות

 1. מבוא והגדרות

ברוכים הבאים לאתר אינטרנט זה שכתובתו aigain.co.il (להלן ביחד: “האתר” או “אתר האינטרנט”) המופעל ומנוהל על ידי אייגיין ביוטי בע”מ, מרח’ חת נחום 5, חיפה (להלן: “החברה”).

1.1. השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה (להלן: “תנאי השימוש”) ולמדיניות הפרטיות (למידע נוסף ראה בלינק המצורף מדיניות פרטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת ע”י החברה. יתכן ותנאי השימוש שונו מאז ביקורו האחרון של המשתמש באתר. לכן, לפני כל שימוש באתר, המשתמש מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן הם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה בכל הקשור לאתר ולשימוש בו, ובעצם השימוש של המשתמש באתר הוא מאשר שקרא והבין את תנאי השימוש וכי הוא מסכים לכל תנאיהם. אם המשתמש אינו מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, המשתמש מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ו/או לצרוך את השירותים והמוצרים המוצעים בו (ככל שמוצעים) בכל צורה שהיא.

1.2. במסגרת תנאי השימוש יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצידם:

1.2.1. “משתמש” – משמעו כל גולש אשר עושה שימוש באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר קצה אחר, לרבות באמצעות מכשיר סלולארי או תקשורת סלולארית אחרת ו/או כל מכשיר נייד אחר.

1.2.2. “חומר” – מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, לרבות (אך לא רק) טקסטים, תוכן מילולי, חזותי, מפות, עיצוב, תצוגת האתר, שפה גראפית, קטעי וידאו, חומרים, נתונים, תמונות, צילומים, איורים, קבצי קול, קבצים גרפיים, קבצים מסוגים אחרים, קישורים, וכל מידע אחר המופיע או מוצג באתר, והכל, בין אם הועלה לאתר על ידי החברה ובין אם על ידי צד ג’ המקנה לחברה זכות שימוש בו ובין אם על ידי המשתמש. חומרים שהועלו לאתר על ידי משתמשים יכונו להלן “חומרי משתמש”.

1.2.3. “שימוש באתר” – משמעו כל גלישה ו/או כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור של משתמש באתר, כהגדרתו לעיל, לכל צורך שהוא, לרבות לצורך השימוש בשירותים המוצעים בו.

1.2.4. “שירות” או “שירותים” – השירותים המוצעים באמצעות האתר.

1.2.5 "מוצר/ים" – המוצר/ים אשר מוכרת החברה, בין היתר באמצעות האתר לרבות ללא הגבלה: (1) AiGAiN מכשיר רפואי-קוסמטי, מאושר על ידי משרד הבריאות לשימוש ביתי, המיועד לטיפול מותאם אישית למיצוק עור הפנים ולהפחתת קמטים. המכשיר מבוסס על טכנולוגיית RF (גלי רדיו) הנתמכת בבינה מלאכותית (Ai), ו – (2) AiGAiN ג'ל

1.3. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם חלים על כלל המינים בצורה שווה. הכותרות של תנאי השימוש מיועדות לצורך נוחות בלבד ואין לראות בהן חלק מהם או כמשפיעות על הפרשנות של הוראה כלשהי מהוראות תנאים אלה. תנאים אלה באים להסדיר את היחסים בקשר עם האתר והשירותים לבין המשתמשים באתר ו/או בשירותים, בין אם מי מהם אדם פרטי, חברה או כל ישות אחרת.

 1. זכות השימוש באתר

2.1. החברה מתירה למשתמש לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש, למטרות חוקיות בלבד. זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

2.2 במסגרת השימוש באתר ולצורך קבלת השירותים, המשתמש יתבקש למסור מספר פרטים אישיים שלו ו/או פרטי התקשרות לרבות ללא הגבלה, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון וכתובת מייל. הפרטים האישיים כאמור עשויים לשמש את החברה לצורך יצירת קשר עם המשתמש ו/או קבלת השירותים, בהתאם לדין ובנוסף כפי שמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות.  

 1. מגבלות השימוש באתר

3.1. על כל משתמש העושה שימוש באתר חל איסור מוחלט לעשות באתר כל שימוש בלתי מורשה ו/או בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי סביר ביחס למטרה שלשמה נועד האתר. בכלל זה:

3.1.1. אין לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן בלתי סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו.

3.1.2. אין לעשות כל פעולה באתר או בחלק ממנו באופן שיגרום ו/או עשוי לגרום לחברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מהמשתמשים באתר נזק מכל סוג שהוא. בכלל זאת אין לעקוף את האמצעים בהם נוקטת החברה להגנה על פרטיות המשתמשים;

3.1.3. אין לזייף ו/או להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר, שאינו המשתמש או להשתמש בפרטי משתמש אחר;

3.1.4. אין לחדור לקבצי המידע של החברה ו/או לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוסים, סוס טרויאני, תולעים, וכיוצא באלה תוכנות עוינות ו/או יישומים מזיקים ו/או לעשות כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ”ה – 1995;

3.1.5. אין לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי של האתר, ו/או תוכן כלשהו הנמצא בו ו/או הזמין באמצעותו, ללא הסכמתה המוקדמת בכתב של החברה. בהתאם, אין ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן באתר, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר (automated data mining tools”, “crawlers”) וכו’.

3.1.6. אין להפר אילו מתנאי השימוש.

3.2. על החומרים שיועלו על ידי המשתמש לאתר להיות אותנטיים, נכונים ולא מטעים.

3.3. החברה רשאית למנוע מהמשתמש ו/או לחסום ו/או להגביל גישתו לאתר או לחלק ממנו, אם הפר את תנאי השימוש (כולם או חלקם) ו/או אם מסר במתכוון פרטים שגויים בעת השימוש באתר ו/או אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם. אין באמור כדי לגרוע מזכויות החברה לנקוט נגד המשתמש צעדים משפטיים במקרים האמורים לעיל.

3.4. על כל נתון ו/או מידע מכל סוג שהוא שיימסר לחברה על ידי המשתמש בין במישרין ובין בעקיפין, תחול מדיניות הפרטיות של החברה (ראה http://aigain.myshopify.com/pages/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA) המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

 1. היעדר אחריות

4.1. החברה אינה מחייבת את המשתמש לעשות שימוש באתר. כל שימוש באתר נעשה מרצונו החופשי של המשתמש והינו באחריותו הבלעדית והמלאה.

4.2. זכות השימוש באתר ובשירותים, לרבות כל המידע המופיע בו ו/או הזמין באמצעותו ו/או כל קישור לאתרי אינטרנט אחרים או לאתר אחר, כפופים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, ניתנת למשתמש כמות שהיא (“AS-IS”), ללא כל אחריות ו/או מצג ו/או הצהרה, לרבות ללא הגבלה, באשר לאיכות, לאמינות, למידת הדיוק, למידת השלמות, לזמינות ו/או למאפיינים אחרים ביחס לשימוש בהם ו/או התאמתם למטרה מסוימת או לצורך מסוים. האחריות על אופן השימוש באתר ו/או בתכנים המוצגים באתר מוטלת על המשתמש בלבד.

4.3. אין להסתמך על כל חומר באתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מסחריים, אישיים, כספיים ואחרים, וכל הסתמכות ו/או החלטה של המשתמש לפעול על בסיס החומרים המופיעים באתר מבלי לוודא את נכונותם ו/או חוקיותם ו/או התאמתם לצרכיך הינה באחריותו המלאה והבלעדית, והמשתמש פוטר את החברה מאחריות לכל פגיעה, נזק, תביעה, דרישה, חבות חיסרון כיס, הפסד או כל תשלום אחר שיגרמו לו בקשר עם שימושו ו/או הסתמכותו על החומרים.

4.4. החברה אינה מתחייבת כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, מלאה, וכי הגישה אליו תהיה זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. המשתמש מודע לכך שייתכנו שיבושים ו/או הפסקות ו/או תקלות ו/או עיכובים בפעולת האתר והוא פוטר את החברה מכל אחריות לנזקים ו/או הוצאות שייגרמו לו בשל כך.

4.5. החברה פועלת על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני גישה בלתי מורשית. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שהחומרים באתר יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו’.

4.6. המשתמש יפצה וישפה את החברה וכל מי מטעמה, לרבות את מנהליה, נושאי משרה בה, עובדיה, יועציה, בעלי המניות שלה ושלוחויהם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה, נזק, הפסד, אובדן, הוצאה, לרבות שכר טרחת עורך דין, או חבות שנגרמו לחברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הפרה של החוק על ידי המשתמש (לרבות ללא הגבלה מדיניות הפרטיות).

 1. קניין רוחני

5.1. מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל חומריו והתכנים שבו (לרבות העיצוב ותצוגת האתר), הינן של החברה (ו/או של צדדי ג’ אשר העניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), והחברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.

5.2. החברה מקנה למשתמש את הזכות לעשות שימוש באתר, בתנאי שיפעל בהתאם לתנאי השימוש ולכל ההודעות בדבר זכויות קניין רוחני הכלולות בחומרים. מבלי לגרוע מהאמור:

5.2.1. החומרים מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות. בהתאם, כל שימוש של המשתמש בהם יעשה אך ורק על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם. כל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים. במצב זה, תחול על המשתמש החובה להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.

5.2.2. המשתמש אינו רשאי לשנות את האתר ו/או החומרים שבו בצורה כלשהי, ובכלל זה אינו רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לנסות לפענח או לבצע הנדסה לאחור, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש), לרבות למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי.

5.2.3. כל הזכויות כאמור שמורות לחברה. למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר ובחומרים בו כמפורט בתנאי שימוש אלה, החברה אינה מעניקה למשתמש כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדי ג’ שהחומרים שייכים או קשורים להם. אין בתנאי שימוש אלה דבר אשר יפורש, באופן מרומז או כדבר שבשתיקה או באופן אחר, כהענקה של רישיון או זכות לשימוש בסימני המסחר ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה, באופן ספציפי עבור כל שימוש. השימוש בסימני המסחר כחלק מקישור ו/או מאתר כלשהו אסור, אלא אם יצירת קישור כאמור אושרה על ידי החברה מראש בכתב. כל המוניטין אשר ייווצר כתוצאה מהשימוש בסימני המסחר ישמש לטובת החברה. אם המשתמש יספק הצעות, רעיונות או משוב אחר לחברה אודות המערכת ו/או האתר, החברה תהיה רשאית באופן חופשי לממש את כל הזכויות במשוב כאמור ללא הגבלה ומבלי לתגמל אותו על כך. 

5.2.4. המשתמש אינו רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ו/או על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה ללא אישורה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, אם וככל שיינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותו של המשתמש להשתמש באתר.

 1. הגבלת אחריות

6.1 על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או על כל מי מטעמה ו/או על צד ג’ אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים או עקיפים, משניים, חריגים או תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, צפויים או בלתי צפויים, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט ובכלל זה נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ”ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשירותים והמוצרים או כל חלק מהם ו/או בקשר עם מדיניות הפרטיות ו/או באיזה מהחומרים שבאתר ו/או מאי יכולת שימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו, ו/או מתוצאות השימוש באתר או באיזה מחלקיו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הסתמכות על חומרים המצויים באתר) ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב במהלך או כתוצאה מהשימוש באתר או באיזה מחומריו ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות האתר (לרבות איזה מהשירותים המוצעים בו) ו/או הפרעות בפעילותו ו/או כתוצאה מכל כשל, שגיאה, חוסר זמינות של השירותים והמוצר, אי-דיוקים, השמטות, איחור או עיכוב בביצוע פעולה כלשהי או בהעברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה אשר ייגרמו כתוצאה מווירוסים מכל סוג שהוא (לרבות נזקים למכשיר של משתמש הקצה), נתק בתקשורת, גנבה, הרס, גישה בלתי חוקית לאתר ו/או למידע שיימסר על ידי המשתמש, והכל – גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה למשתמש בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר. אם ההגבלות לעיל לא תהיינה מותרות על פי חוק, האחריות הכוללת של החברה בגין כל הנזקים, במצטבר, באשר לאתר, השירותים והמוצרים שיינתנו בקשר עם האתר, לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות, לא תעלה על הסכום ששולם לה על ידי המשתמש או בקשר לשימושו באתר ב-12 החודשים שקדמו לאירוע שבגינו נתבע הנזק.

6.2 ידוע למשתמש כי השימוש באתר מותנה בחיבור אינטרנט זמין, ואי-קיומו של חיבור אינטרנט ו/או קטיעתו של החיבור ימנעו את השימוש באתר. החברה לא תישא בכל חבות שהיא בגין כל נזק העלול להיגרם עקב סיום השירותים ו/או זמינות האתר, לרבות עקב עבודות תחזוקה, בין אם נמסרה למשתמש הודעה אודותיהן ובין אם לאו. המשתמש מבין ומסכים כי כל האחריות ו/או הסיכון באשר לאמור לעיל יחולו עליו באופן בלעדי.

[פרק ב' – רכישת מוצרים באמצעות האתר

1.הזמנת מוצרים באמצעות האתר

כל אדם בגיר בעל כשירות משפטית שהינו מעל גיל 18 אשר מחזיק בכרטיס אשראי בר תוקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל, ו/או באמצעי תשלום אחר כפי שיעודכן באתר מעת לעת, רשאי לבצע רכישת מוצרים באמצעות האתר.

רכישת מוצרים תתבצע באמצעות הוספתם אל סל הקניות. מחירם הכולל של המוצרים מופיע בסמוך אליהם. ניתן להוסיף ולגרוע פריטים ולשנות כמויות בסל הקניות בכל עת עד להשלמת ההזמנה והרכישה בפועל. בסיום ההזמנה על המשתמש לאשר את ההזמנה בקופת האתר. בהזמנה יצוינו מחיר המוצר ומחיר המשלוח לפי בחירת המשתמש. עבור כל מוצר שנרכש דרך האתר תצורף תעודת אחריות הניתנת על ידי החברה.

השירות שניתן במסגרת האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד אשר יוגדרו מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות"). ניתן לברר את אזורי השירות באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 3212* או בדואר אלקטרוני בכתובת: [email protected]

תשלום: האתר מאפשר למשתמש לשלם עבור רכישה של מוצר המופיע בו באמצעות כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום אחרים, כפי שיהיו מעת לעת.

תנאים לאישור הזמנה: (א) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של המשתמש; (ב) המוצר המבוקש נמצא במלאי; (ג) המען בו יש לספק את המוצרים נמצא באזור שירות; (ד) המשתמש מחזיק בכתובת דואר אלקטרוני.

המחירים, תנאי התשלום, מועדי התשלום ואמצעי גביית התשלום באתר ומגוון המוצרים המוצגים באתר עשויים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת מוצר באתר והתברר כי המוצר/ים אזל/ו מהמלאי, החברה תזכה בתיאום מול המשתמש את מחיר המוצר/ים החסר/ים.

מועד אספקה: המוצר יסופק למשתמש באמצעות שליח עד חמישה ימי עסקים או במועד אחר כפי שתואם עם המשתמש, אלא במקרה שבו סוכם בין המשתמש לחברה כי המוצר יסופק למשתמש באמצעות דואר ישראל

יש למסור ו/או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמו של המשתמש ועבורו. במקרה של מסירת פרטים כוזבים או שגויים, שמורה לחברה ולכל מי מטעמה הזכות לבטל את העסקה.

2.מדיניות ביטול עסקה

מדיניות ביטול עסקה תהיה כפופה להוראות כל דין, לרבות, הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 וככל שהוראותיו חלות על העסקה הרלוונטית.

במידה שמשתמש מעוניין לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר, ו/או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, עליו להודיע לחברה על כך באחת מדרכי ההתקשרות הבאות המפורטות להלן:

 • בשיחת טלפון לטלפון *3212
 • בדואר רשום לכתובת חת נחום 5 חיפה, או לת.ד. 15141 חיפה מיקוד 3508504
 • בדואר אלקטרוני [email protected]

במידה שמשתמש הינו בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ואוחז בתעודה מוכרת על פי חוק המוכיחה זאת, ויבקש לבטל את העסקה תוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר, ו/או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, עליו להודיע לחברה על כך באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות לעיל.

ביטל משתמש עסקה כאמור, תחזיר החברה למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, תבטל חיובו בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת הביטול. החברה תגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.

במקרה של ביטול העסקה, המשתמש יידרש להשיב את המכשיר למשרדי החברה באופן עצמאי או לחלופין בדואר רשום עם אישור מסירה. יש לשמור על אישור מסירת המכשיר למשלוח בדואר.

במקרה של ביטול העסקה, וככל שערך המכשיר פחת באופן משמעותי עקב השימוש בו או מכל סיבה אחרת, החברה תהיה רשאית לתבוע מהמשתמש את שווי ההפחתה.]

פרק ב’ [או ג', ככל שימכרו גם מוצרים] – כללי

 1. האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. באם המשתמש קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושו באתר יהווה ראיה לכך שקיבל אישור מאפוטרופוס חוקי שמונה לו לעשות שימוש זה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי למסור למשתמש הודעה מוקדמת, לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו ו/או לחסום בפני המשתמש את הגישה לאתר, באופן מלא או חלקי, ו/או לבטל באופן זמני שירות מסוים אשר פורסם באתר, לעדכן את מבנהו, תכניו, החומרים שבו וכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות הוראות חדשות אשר יחולו על השירותים והמוצרים ו/או אופן השימוש באתר, לרבות מבנה האתר ו/או הנראות ו/או העיצוב של האתר, היקף וזמינות השירותים המוצעים בו. מובהר בזאת כי שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור יהיו בעלי תוקף מיידי. על המשתמש לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את תנאי השימוש שכן הם מחייבים מרגע עדכונם ואילך. המשתמש יוכל לראות מהו תאריך העדכון האחרון בראש מסמך זה. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שעלולות להתרחש במהלכם.
 3. בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או ככל שהמשתמש זקוק לתמיכה בתפעול האתר ניתן לפנות לחברה לשם תמיכה טכנית לשימוש באתר ו/או דיווח על תקלות באמצעות דוא”ל[email protected] , והחברה תעשה כמיטב יכולתה להשיב למשתמש בהקדם האפשרי.
 4. לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, האתר עשוי להציע קישורים/הפניות לאתרי אינטרנט של צד ג’ (לרבות דפי נחיתה הנוצרים על ידי לקוחות שונים). במקרה שהמשתמש ישתמש בקישורים/הפניות אלה, הוא יצא מהאתר. החברה אינה מתחייבת כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, לא בדקה את כל אתרי צד ג’ אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג’ כלשהו המקושר לאתר היא באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מודע לכך ומסכים כי החברה לא תישא באחריות כלשהי לרבות לכל פגם, אי-התאמה ו/או המלצה שגויה (או בלתי מדויקת) בנוגע לשירותים ו/או למוצרים של צדדים שלישיים ו/או ביחס לפעולות המשתמש בהסתמך על התכנים המופיעים באתרי האינטרנט של צד ג' כאמור. אין לפרש קישורים לאתרי צדדים שלישיים המוצבים באתר כאישור, המלצה או העדפה על ידי החברה לאותם אתרי צדדים שלישיים, למפעילי אותם אתרים צדדים שלישיים ו/או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. מומלץ לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי אינטרנט אלו טרם תחילת השימוש.
 5. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם.
 6. ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.
 7. החברה תהיה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי השימוש לכל צד שלישי על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש למסור למשתמש כל הודעה.
 8. לא מתקיימים כל יחסי שותפות, סוכנות או מיזם משותף בין החברה לבין המשתמש. 
 9. תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והחברה בהקשר עם האתר, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והחברה ו/או כל מי מטעמה בהקשר לאתר.
 10. על האתר, ועל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו, ולאף בית משפט אחר לא תינתן סמכות שיפוט עליהם.

/ 5.

לפרטים נוספים אנא מלא את פרטיך כאן ואנו ניצור עמך קשר בהקדם
סל קניות0
There are no products in the cart!
דילוג לתוכן