עכשיו במחיר השקה מיוחד

תקנון רכישה

תקנון מבצע – רכישת מכשיר B-CURE לייזר

1.הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

“החברה” – אריקה כרמל בע”מ, ח.פ. 514034123, מרחוב חת נחום 5, חיפה.

“המכשיר” – מכשיר בי-קיור לייזר שהינו אחד מסדרת מכשירים רפואיים לטיפול בכאבים, בעיות אורתופדיות, פצעים ודלקות, בפיתוח של החברה.

“המבצע” – תקופת ניסיון לשימוש במכשיר בת 30 ימים קלנדריים שיימנו ממועד מסירת המכשיר.

“לקוח” – (1) לקוח פרטי; (2) אשר ביצע רכישה של המכשיר; (3) המכשיר נרכש במהלך תקופת המבצע ושולמה בגינו תמורה; (4) המכשיר הוחזר למשרדי החברה במהלך תקופת הניסיון באמצעות דואר רשום או במסירה פיזית על ידי הלקוח, כשהמכשיר תקין על כל חלקיו, באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית קנייה מקורית (יובהר כי בהיעדר חשבונית קניה מקורית, החברה תהיה פטורה מלקבל את המכשיר בחזרה ו/או מתשלום החזר); (5) מחזיק באישור של החברה ו/או דואר ישראל המעיד על החזרת המכשיר טרם חלוף תקופת הניסיון (יובהר כי החברה תהיה רשאית לדרוש כי אישור כאמור יוצג בפניה כתנאי לתשלום החזר); (6) עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה. כל אדם אשר עומד בתנאים אלו יהיה זכאי להשתתף במבצע.

“תקופת המבצע” – מיום 01/04/2017 ועד יום 01/12/2022 (כולל) או עד גמר המלאי, לפי המוקדם.

“התקנון” ו/או “תקנון המבצע” – תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

2.מהות המבצע

החברה מאפשרת ללקוחותיה תקופת ניסיון לשימוש במכשיר בת 60 ימים קלנדריים שיימנו ממועד מסירת המכשיר. המכשיר יסופק ללקוח באמצעות שליח עד חמישה ימי עסקים או במועד אחר כפי שתואם עם הלקוח, אלא במקרה שבו סוכם בין הלקוח לחברה כי המכשיר יסופק ללקוח באמצעות דואר ישראל. המכשיר מסופק ביחד עם הפריטים הבאים: מטען, שלוש סוללות נטענות הטעונות ומותקנות במכשיר, נרתיק, חוברת הפעלה. בנוסף, למכשיר תצורף תעודת אחריות.

במידה ולקוח מעוניין להחזיר את המכשיר לחברה, באפשרותו לעשות זאת במהלך תקופת הניסיון. במקרה כזה על הלקוח להחזיר את המכשיר על כל חלקיו ואביזריו למשרדי החברה ברחוב חת נחום 5, חיפה, באופן עצמאי או באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה (יש לשמור על קבלת המשלוח בדואר או בחברת השליחויות). במידה ולקוח מעוניין להחזיר את המכשיר, על כל חלקיו, כשהוא שלם, תקין ופועל, הלקוח יחויב בתשלום של 550 ש”ח בלבד, בגין דמי שימוש במכשיר, ללא תלות במספר הימים שהמכשיר היה בשימוש בפועל. במידה ובוצע תשלום עבור המכשיר העולה על 550 ש”ח, תנכה החברה את דמי השימוש מההחזר הכספי המגיע ללקוח.

במידה והמכשיר יוחזר ללא כל הפריטים שסופקו ללקוח, הלקוח יחויב בסכומים המפורטים להלן: עבור מטען- 135 ש”ח, עבור סוללות נטענות- 80 ש”ח, עבור נרתיק- 70 ש”ח. במידה והמכשיר יוחזר עם פגיעות או תקלות שאינן מכוסות בתנאי תעודת האחריות, יחויב הלקוח בתשלום בגין הנזק שנגרם למכשיר.

במידה והלקוח קיבל יחד עם המכשיר מתנה או הטבה אחרת, הלקוח יתבקש להחזיר את המתנה, ההטבה או שוויה במקרה שבו בחר לממש את ההטבה.

בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בתקנון זה, יבוצע החזר ללקוח באמצעות צ’ק של החברה במידה והלקוח שילם במזומן או בצ’ק, או לחילופין, יזוכה כרטיס האשראי שאיתו בוצעה העסקה במידה והלקוח שילם בכרטיס אשראי. במידה ובוצעה רכישת מכשיר בפריסת תשלומים, ככל והסכום ששולם בפועל לחברה בגין המכשיר עולה על סכום ההחזר, אזי החברה תבצע החזר בהתאמות הנדרשות, ככל והסכום ששולם בפועל לחברה בגין שימוש במכשיר נמוך מסכום ההחזר, אזי החברה תהיה רשאית לבצע חיובים נוספים ולבצע החזר בהתאמות הנדרשות.

3.ביטול עסקה

אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות החברה בקשר עם החזרת מכשיר שאריזתו המקורית לא נפתחה ולא נעשה בו כל שימוש.

במידה ולקוח מעוניין לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המכשיר, ו/או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, עליו להודיע לחברה על כך באחת מדרכי ההתקשרות הבאות המפורטות להלן:

  • בשיחת טלפון לטלפון 9028*
  • בדואר רשום לכתובת חת נחום 5 חיפה, או לת.ד. 15141 חיפה מיקוד 3508504
  • בדואר אלקטרוני [email protected]

ביטל לקוח עסקה כאמור, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, תבטל חיובו בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת הביטול. החברה תגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם.

במקרה של ביטול העסקה, הלקוח יידרש להשיב את המכשיר למשרדי החברה באופן עצמאי או לחלופין בדואר רשום עם אישור מסירה. יש לשמור על אישור מסירת המכשיר למשלוח בדואר.

במקרה של ביטול העסקה, וככל שערך המכשיר פחת באופן משמעותי עקב השימוש בו או מכל סיבה אחרת, החברה תהיה רשאית לתבוע מהלקוח את שווי ההפחתה.

4.כללי

4.1   החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע ו/או לקצרו ו/או להאריכו ו/או לשנותו ו/או לבטל ולהוסיף סעיפים בתקנון זה, לרבות תקופת המבצע וסכום ההחזר, או לנקוט בכל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה המוחלט, בכפוף לכל דין.

4.2   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר המבצע ו/או בכלל, תגברנה הוראות תקנון זה.

4.3   האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחות אך מכוון לכל המינים באופן שווה.

4.4   המבצע תקף בהתקיים כל התנאים המפורטים בתקנון זה.

4.5   האחריות למסירת פרטי מידע אמינים מדויקים ונכונים מוטלת על הלקוח. ללקוח לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין אי תשלום ההחזר הנובע ממסירת פרטים שאינם מדויקים ו/או ככל והלקוח אינו עומד בתנאי המבצע.

4.6   האחריות למימוש המבצע הינה על הלקוח בלבד. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות במישרין או בעקיפין בלקוח.

4.7   החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למי מן הלקוחות או כל אדם אחר עקב או כחלק מההשתתפות במבצע ו/או שימוש במכשיר וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי כל דין.

4.8   המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ ע”י רופא.

4.9   יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

4.10 אין בתנאי המבצע כדי לגרוע מכל הגנה או זכות המוקנית לחברה על פי כל דין.

/ 5.

לפרטים נוספים אנא מלא את פרטיך כאן ואנו ניצור עמך קשר בהקדם
סל קניות0
There are no products in the cart!
דילוג לתוכן